^ Scroll to Top

Saturday, July 5, 2008

Menyucikan Najis

Apa yang dimaksudkan najis?

Najis bermaksud kekotoran yang menghalang sahnya sembahyang, yakni;
tidak sah sembahyang jika terdapat pada pakaian atau badan atau tempat
sembahyang. Pada dasarnya, setiap benda yang ada di alam ini adalah
suci dan tidak najis kecualilah perkara-perkara yang telah dinyatakan
oleh Syara' sebagai najis. Selagi tidak ada nas atau dalil Syara'
menjelaskan bahawa sesuatu itu najis, maka ia kekal dengan hukum
asalnya iaitu suci dan bersih.

Apakah benda-benda yang dianggap najis oleh Syarak?

Menurut Imam Ibnu Rusyd; empat benda disepakati oleh ulamak sebagai
najis, iaitu;
1. Bangkai haiwan darat yang berdarah mengalir
2. Daging babi
3. Darah dari haiwan darat jika ia mengalir, yakni banyak.
4. Air kencing manusia dan tahinya.

Selain dari empat di atas (seperti; arak, tahi binatang, muntah dan
sebagainya lagi) di kalangan ulamak terdapat beza pandangan; ada yang
menganggapnya najis dan ada yang tidak. Menurut Imam asy-Syaukani;
perkara-perkara yang ada dalil Syarak menyebutnya sebagai najis ialah;
1. Tahi dan air kencing manusia
2. Air liur anjing
3. Tahi binatang (khusus kepada tahi kuda, baghal dan kaldai sahaja
menurut beliau)
4. Darah haid (lain dari darah haid (iaitu darah biasa) tidak najis
menurut beliau).
5. Daging babi

Hanya lima di atas sahaja –menurut Imam Syaukani- yang mempunyai dalil
yang jelas dari Syarak tentang kenajisannya. Selain darinya adalah
khilaf di kalangan ulamak".

Adapun dalam mazhab Syafi'ie, ada 13 perkara yang diputuskan sebagai
najis berdasarkan ijtihad ulamak-ulamak mazhab, iaitu;
1. Anjing; semua juzuk di badan anjing adalah najis.
2. Babi; semua juzuk di badan babi adalah najis.
3. Air kencing; semua jenis air kencing adalah najis sama ada dari
manusia atau haiwan.
4. Tahi; semua jenis tahi adalah najis sama ada tahi manusia atau haiwan.
5. Air mazi; iaitu cecair nipis berwarna kekuningan yang keluar dari
kemaluan ketika naik syahwat.
6. Air madi; iaitu cecair kental berwarna putih yang keluar dari
kemaluan selepas kencing atau selepas keletihan.
7. Arak dan semua minuman yang memabukkan seperti tuak dan seumpamanya.
8. Bangkai/mayat; kecuali mayat manusia, bangkai haiwan laut (ikan dan
sebagainya) dan belalang.
9. Darah; semua jenis darah adalah najis sama ada darah manusia atau
haiwan.
10. Nanah
11. Anggota yang terpisah dari haiwan ketika masih hidupnya; kecuali
bulu binatang yang halal dimakan seperti bulu biri-biri, bulu ayam dan
sebagainya.
12. Susu binatang yang tidak halal dimakan dagingnya.
13. Muntah

Apakah kaifiyat bersuci dari najis yang ditetapkan oleh Syarak?

1. Bersuci dengan menggunakan air
2. Bersuci dengan air bercampur tanah
3. Bersuci dengan benda-benda kesat
4. Bersuci dengan menggosok ke tanah

Bagaimana caranya bersuci dengan air?

Menggunakan air adalah cara asal dalam bersuci. Tidak harus berpaling
dari menggunakan air dalam bersuci kecuali dengan keizinan dari
Syarak. Adapun cara bersuci dengan air ialah;
Pertama; Buang najis terlebih dahulu,
Kedua; Basuh tempat yang terkena najis itu dengan air hingga hilang
sifat-sifatnya iaitu warnanya, baunya dan rasanya. Jika sekali basuhan
telah dapat menghilangkannya, tidak perlu lagi diulangi basuhan. Jika
tidak, wajib diulangi lagi basuhan termasuk dengan menggosok-gosoknya
atau melakukan seumpamanya. Setelah dibasuh berulang kali, namun warna
najis masih tidak tanggal atau baunya masih tidak hilang, ketika itu
dimaafkan, yakni basuhan dianggap sempurna dan tidak perlu diulangi lagi.

Dikecualikan jika najis itu ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang
belum berumur dua tahun dan belum menikmati sebarang makanan kecuali
susu ibunya, maka memadai dengan merenjis air hingga meratai kawasan
yang terkena air kencing itu, kemudian dibiarkan kering. Tidak perlu
membasuhnya atau mengalirkan air ke atasnya. Ummu Qais binti Mihsan
–radhiyallahu `anha-. Menceritakan; "Beliau membawa seorang bayi
lelaki yang belum memakan sebarang makanan kepada Rasulullah
–sallallahu `alaihi wasallam-, tiba-tiba bayi itu kencing di atas
pakaian baginda. Baginda meminta air, lalu merenjis pakaiannya dan
baginda tidak membasuhnya". (Riwayat Imam al-Bukhari)

Apakah najis yang perlu dibasuh menggunakan air bercampur tanah?
Bagaimana caranya?

Iaitu najis anjing kerana Nabi –sallallahu `alaihi wasallam- bersabda;
"Apabila bekas kamu dijilat oleh anjing, hendaklah kamu membasuhnya
tujuh kali; kali pertama dengan tanah" (Riwayat Imam Muslim). Caranya
ialah;

Pertama; Buang najis terlebih dahulu
Kedua; Basuh tempat yang terkena najis anjing itu dengan air yang
bercampur tanah (sekali sahaja).
Ketiga; Bilas dengan air biasa sebanyak enam kali.

Oleh kerana cara membasuh najis anjing di atas lebih berat berbanding
cara membasuh najis-najis yang lain, maka kerana itu najis anjing
dinamakan ulamak dengan najis mughallazah (najis berat).

Adakah najis babi juga mesti di basuh dengan air bercampur tanah?

Ulamak-ulamak berbeza pandangan tentang babi; adakah ia termasuk dalam
najis berat (mughalladzah) sebagaimana anjing di atas, atau ia hanya
terdiri dari najis biasa (seperti arak, air kencing, tahi dan
sebagainya) yang mencukupi dibasuh dengan air seperti biasa? Ada dua
pandangan;

Pertama; Jumhur ulamak berpandangan; babi sama seperti najis-najis
yang lain, iaitu mencukupi dibasuh seperti biasa hingga hilang
kesan-kesannya. Tidak perlu diulangi basuhan hingga tujuh kali dan
tidak perlu menggunakan tanah. Mengikut pandangan jumhur ulamak, najis
berat hanya satu sahaja iaitu anjing. Dalil mereka ialah sabda Nabi
–sallallahu `alaihi wasallam-; "Apabila anjing menjilat bekas salah
seseorang dari kamu, cara menyucinya ialah dengan ia membasuhnya
sebanyak tujuh kali, kali pertamanya dengan tanah" (Riwayat Imam
Muslim dari Abu Hurairah –radhiyallahu `anhu-). Di dalam hadis ini,
Nabi hanya menyebut anjing sahaja, tidak menyebutkan najis yang lain
termasuk babi.

Kedua; mengikut mazhab Syafi'ie; babi sama seperti anjing, oleh itu ia
mesti dibasuh sebanyak tujuh kali dan salah satu basuhan mesti dengan
air bercampur tanah. Dalil mereka ialah dengan mengkiaskannya kepada
anjing kerana babi lebih buruk keadaannya dari anjing di mana
pengharaman memakannya adalah sabit dengan nas al-Quran, adapun
pengharaman memakan anjing hanya sabit dengan ijtihad.

Adakah harus tanah digantikan dengan sabun atau bahan pencuci lain?

Bagi masalah ini juga ada perbezaan pandangan di kalangan ulamak;

Pandangan pertama; tidak harus kerana cucian dengan tanah itu adalah
arahan Syarak. Halnya sama seperti tayammum yang diarahkan oleh Syarak
menggunakan tanah, maka tidak harus dialihkan kepada yang lain. Arahan
menggunakan tanah itu bersifat ibadah, oleh itu tidak harus dinilai
berdasarkan akal atau logik. Ini adalah pandangan yang rajih dalam
mazhab Syafi'ie.

Pandangan kedua; harus tanah itu digantikan dengan sabun kerana
penggunaan sabun lebih berkesan dari tanah dalam menghilangkan najis.
Nabi menyebutkan tanah dalam hadis tadi bukan bertujuan membataskannya
kepada tanah, tetapi untuk menegaskan perlunya penyucian najis berat
itu dibantu dengan bahan lain di samping air. Masalah ini ada
persamaannya dengan istinjak di mana selain dengan air, Nabi juga
mengharuskan istinjak dengan batu. Menurut ulamak; walaupun nabi hanya
menyebutkan batu, namun dikiaskan kepadanya bahan-bahan lain yang
bersifat kesat dan berupaya menanggalkan najis seperti kertas, tisu
kesat dan sebagainya. Nabi menyebut batu bukanlah bertujuan
membataskannya kepada batu, tetapi untuk menjelaskan keharusan
beristinjak dengan batu atau bahan-bahan lain yang mempunyai sifat
yang sama. Ini adalah pandangan jumhur ulamak mazhab Hanbali.

Pandangan ketiga; Dalam keadaan terdapat tanah, wajiblah basuhan
menggunakan tanah dan tidak harus berpindah kepada bahan yang lain
sama ada sabun atau sebagainya. Jika tidak ada tanah, barulah harus
menggunakan bahan yang lain menggantikan tanah. Ini adalah pandangan
Abu Hamid (salah seorang ulamak mazhab Hanbali).

Apakah yang dimaksudkan dengan benda-benda kesat? Bilakah harus
bersuci dengannya?

Benda-benda kesat adalah seperti batu, kertas atau tisu yang kesat,
kayu dan sebagainya. Benda-benda kesat ini harus digunakan untuk
beristinjak iaitu membersihkan najis di kemaluan setelah kencing atau
berak. Telah sabit di dalam hadis bahawa Nabi sallallahu `alaihi
wasallam- menggunakan batu untuk beristinjak. Maka dikiaskan kepadanya
segala benda yang kesat yang dapat menanggalkan najis dari dua saluran
tersebut.

Apa syarat beristinjak dengan benda kesat?

Paling baik ialah berinstinjak dengan air kerana ia lebih menyucikan.
Diharuskan beristinjak dengan benda-benda kesat sahaja sekalipun
terdapat air, tetapi hendaklah dengan memenuhi syarat-syarat di bawah;

1. Hendaklah dengan sekurang-kurangnya tiga kali sapuan. Tidak harus
kurang dari tiga kali sapuan sekalipun telah kelihatan bersih dengan
sekali atau dua kali sapuan. Ini kerana tiga kali sapuan itu adalah
had minima yang ditetapkan Nabi –sallallahu `alaihi wasallam-. Salman
–radhiyallahu `anhu- menceritakan; "Nabi menegah kami dari beristinjak
kurang dari tiga batu (yakni tiga sapuan batu)" (Riwayat Imam Bukhari,
Muslim, Tirmizi, Abu Daud dan Nasai). Jika tiga kali sapuan tidak
mencukupi, wajib ditambah dan sunat tambahan itu ganjil (yakni lima,
tujuh dan sebagainya).

2. Hendaklah najis tidak melepasi papan punggung atau hasyafah (yakni
kepala zakar). Jika najis meleleh melepasi kawasan tersebut, wajib
istinjak dengan air.

3. Hendaklah sebelum najis kering. Jika najis telah kering, wajib
istinjak dengan air.

4. Bahan yang digunakan hendaklah bersih dan kering. Sifatnya
hendaklah boleh menanggalkan najis, iaitu tidak terlalu licin atau
terlalu kasar kerana tujuan intinjak ialah untuk menanggalkan najis,
maka hendaklah bahan yang digunakan boleh memenuhi tujuan tersebut.

5. Bahan yang digunakan bukan dari makanan manusia atau jin seperti
tulang. Sabda Nabi; "Janganlah kamu beristinjak dengan tahi binatang,
dan juga dengan tulang kerana ia adalah makanan saudara kamu dari
kalangan jin". (Riwayat Imam at-Tirmizi)

Bagaimana yang dikatakan bersuci dengan menggosok ke tanah?

Iaitu cara bersuci yang disebut oleh Nabi di dalam hadisnya; "Jika
seseorang kamu datang ke masjid, hendaklah ia menterbalikkan dua
sepatunya dan memerhatikannya; jika ia nampak ada najis, hendaklah ia
menggosoknya ke tanah, kemudian tunaikan solat dengan memakai
sepatunya itu". (Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban dan
al-Hakim dari Abu Said al-Khudri r.a.).

Berdalilkan hadis ini, sebahagian ulamak –antaranya Imam Abu Hanifah-
menegaskan; "Kasut atau sepatu yang terkena najis –sama ada kering
atau basah- memadai menyucinya dengan menggosoknya ke tanah hingga
hilang kesan najis pada kasut tersebut".

Bagaimana cara menyucikan tanah yang dikenai najis?

Tanah yang terkena najis, cara menyucinya ialah;
Pertama; hendaklah dibuang terlebih dahulu najis jika kelihatan.
Kedua; setelah dibuang najis, curahkan sebaldi air ke atas tanah yang
terkena najis itu dan biarkan ia kering. Abu Hurairah r.a. telah
menceritakan; "Seorang lelaki dari pedalaman datang ke masjid Nabi
s.a.w.. Tiba-tiba ia bangun dan kencing di satu penjuru masjid. Lalu
Nabi s.a.w. berkata; "'Curahkan sebaldi air ke atas tempat yang
terkena air kencingnya". (Riwayat Imam al-Bukhari)

Jika seseorang itu selepas mengerjakan solat, ia ternampak najis di
pakaiannya; adakah wajib ia mengulangi solatnya?

Para ulamak berbeza pandangan dalam masalah ini;

1. Ulamak-ulamak mazhab Syafi'ie- menegaskan; batal solatnya dan wajib
diulangi kerana ia menunaikan solat dalam keadaan tidak memenuhi
syarat sahnya iaitu bersuci. Adapun sangkaannya semasa sedang solat
–bahawa ia bersih dari najis-, maka sangkaan itu tidak dikira kerana
telah terbukti salah. Kaedah Fiqh menyebutkan; "Tidak diambil kira
sangkaan yag telah ternyata salahnya".

2. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah; tidak batal solatnya jika najis
itu sedikit. Jika najis itu banyak, batallah solat dan wajib diulangi
semula.

3. Ada ulamak berpandangan; tidak batal solatnya secara keseluruhannya
sama ada najis itu sedikit atau banyak. Mereka berdalilkan hadis dari
Abu Sa'id al-Khudri –radhiyallahu `anhu- yang menceritakan; "Suatu
hari kami mengerjakan solat bersama Nabi –sallallahu `alaihi
wasallam-. Ditengah solat, Nabi menanggalkan dua kasutnya dan
meletaknya di sebelah kirinya. Melihat berbuatan Nabi itu, kami pun
turut melakukannya. Selesai solat, Nabi bertanya; "Kenapa kamu semua
menanggalkan kasut?". Kami menjawab; "Kami melihat kamu melakukannya,
maka kami pun turut melakukannya". Nabi berkata; "Di tengah solat
tadi, Jibril datang kepadaku dan memberitahu bahawa di kasutku
terdapat najis/kekotoran, maka kerana itulah aku menanggalkannya. Jika
seseorang kamu datang ke masjid, hendaklah ia menterbalikkan dua
kasutnya dan memerhatikannya; jika ia nampak ada najis, hendaklah ia
menggosoknya ke tanah, kemudian bolehlah ia menunaikan solat dengan
memakai kasutnya itu" (Riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud). Berkata Imam
al-Khattabi; hadis ini menjadi dalil bahawa sesiapa menunaikan solat
sedang di pakaiannya terdapat najis yang tidak diketahuinya, maka
solatnya adalah sah dan tidak perlu ia mengulanginya". Selain Imam
al-Khattabi, ulamak yang berpandangan serupa ialah Imam Ibnu
Taimiyyah. Di dalam al-Fatawa al-Kubra, Imam Ibnu Taimiyyah
menegaskan; "Sesiapa menunaikan solat dengan ada najis (di pakainnya)
kerana lupa atau tidak tahu, tidak perlu ia ulangi solatnya".
...dalam DADA..ada rasa CINTA yang MEMBARA..dalam CINTA ada KITA berdua..."Cinta agung itu hanyalah cinta kepada Maha Pencipta.."

No comments:

 
Dear Diary Blogger Template